Languages in Spain, in Catalan

Llengües de l'Estat espanyol:

Actualment, existeixen cinc llengües a l'Estat espayol: el galaico-portuguès, l'espanyol (Castellà), el basc, el català i l'occità (aranès).

.

Malgrat que l'espanyol és la llengua oficial a tot l'Estat, aquestes altres llengües coexisteixen amb ella a les zones on es parlen i, a excepció de l'occità, en aquests indrets són també oficials.

Aquesta pàgina en anglès


Copyright Marta Ribas 1994